Assortiment de fritures

Assortiment de fritures 30€ Aiguillettes de poisson, oignons rings, sticks mozza, accra, mini empanadas thon...